Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

SCH-Hieronta

Y-tunnus 3208543-2

Korsontie 12 B8
01450 Vantaa

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Hopponen
sami@sch-hieronta.fi

3. Rekisterin nimi

SCH-Hieronta asiakasrekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Potilasrekisterin käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen.

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään ensisijaisesti asiakkaan/potilaan tunnistamiseen, turvalliseen hoitamiseen ja hoidon laadun varmistamiseen.

Rekisteriä käytetään myös palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen (aikamuutokset).

5. Potilasrekisteriin tallennetut tiedot

  • Rekisteröidyn perustiedot kuten etunimi*, sukunimi*, henkilötunnus*, sukupuoli, asiakasnumero;
  • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, katuosoite*, postinumero* ja postitoimipaikka*;
  • Rekisteröityä koskevat suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset;
  • Rekisteröidyn antamat esitietolomakkeessa kysytyt taustatiedot koskien rekisteröidyn terveydentilaa: Diagnosoidut sairaudet ja diagnoosien toteamisaika.
  • Kuvaus hoidosta
  • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä toteutetuista ja tilatuista palveluista;
  • Rekisteröidyn asiointiin ja hoitoon liityvät tiedot kuten palvelun (hoidon) toteuttanut hieroja, hoitokäyntiä koskevat tiedot ja hoidon toteuttamiseen liittyvät hierojan tekemät relevantit kirjaukset rekisteröityyn ja hänen kulloiseenkin terveydentilaan liittyen;

* merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa palvelua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säilytys

Potilastietoja, joiden osalta SCH-Hieronta toimii rekisterinpitäjänä, säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettaman potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti. Asiakastietojen osalta säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja SCH-Hieronta:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioonottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

8. Tietojen käsittely, luovutus ja siirto

Henkilötietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisäpuolella. SCH-Hieronta voi käyttää osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella tietojen käsittelytehtävien teknisessä toteuttamisessa alihankkijoita.
Potilastietoja voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992) 13§:n nojalla seuraavasti:
Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.
Toimivaltaisille viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa tietosuoja-asetuksen rajoissa. Muutoin SCH-Hieronta ei luovuta henkilöiden tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.

9. Rekisterin suojaus

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § "Potilaslaki") ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.
Rekisterin käyttöoikeus on vain Sami Hopposella. Hän käyttää Nettiaikaa ja asiakasrekisteriä vain työtehtävissään, ei missään muussa tarkoituksessa.

1. Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään palveluntarjoajan tilassa lukollisessa kaapissa.

2.Nettiajassa henkilötiedot suojataan normaalien IT-järjestelmien vaatimien tietoturva-asetusten mukaisesti. (Edellyttää kirjautumista)

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen sami@sch-hieronta.fi . Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

12. Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada poistetuksi häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tietojen poistamiseksi tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen sami@sch-hieronta.fi. Pyyntö tietojen poistamiseksi voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus tai velvollisuus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää terveydentilaa koskevan rekisterin tietoja terveydenhuoltolain perusteella sekä potilasvakuutuslain perusteella myös hoitosuhteen jälkeen. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

13. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

SCH-Hieronta kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillansa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.


Päivitetty: 01.06.2021